அவள்தோழிகள் இது தெரிந்தும் தெரியாதது போல நடந்து கொண்டார்கள்.என் சுண்ணியோ அவளை இன்று எப்படியும் ஓத்து விட வேண்டும் என்று துடித்தது.பாடம் முடிந்ததும், அவள் திரும்பி என்னை பார்த்து,"முத்து நல்லா பிசையுறியே, நல்லா நக்குவியா" "இன்னைக்குநாம லேட்டா வீட்டுக்குப் போலாமா" என்று கேட்டாள்.

நானும் சரி என்று சொன்னேன்.மாலை வகுப்புகள் முடிந்த்தும், நண்பர்களோடு கதைத்துவிட்டு,இருவர் மட்டும் அங்கேயே உக்கார்ந்திருந்தோம்.

அதை துப்பட்டா போட்டு மூட முயற்ச்சி செய்வாள்.பருத்த பின்புறம்.

Most of the kids in the neighborhood thought that he might be queer. I hope the kids around here dont think that about me.

As a 40-year-old man I had no damn business looking at a 14-year-old girl with lust in my eyes! I am a confirmed bachelor, always had been and plan to stay that way. When I was a kid, a bachelor lived across the street. Mine is the nicer of the two pools in the neighborhood.

While short and skinny, I reckoned the legs to be shapely. That girl stood flatfooted and bent from the hips to pick it up. You never know when some pervert might come to the door. Mom told me that if I saw you I was to give you a new cookbook she bought the other day. It must be jelly, because jams dont jiggle like that! Unconsciously, my arm reached out and my hand settled on Meggies back. I took the middle finger of my left hand into my mouth.

I only had a side view as she faced the mirror over the vanity table. Her arms were working up and down briskly brushing her hair, so I had only quick pictures of her young breasts. Suddenly, her thick bath towel slipped from the vanity table and fell to the floor. I now laughed too and said, Thats probably a good policy. She then spoke in a more-serious tone, Oh, hey, I just remembered something. I spoke them silently inside my head, You want fries with that shake? I knew that Meggie was crazy about dill pickles, had been since she was a baby. The girl put the alien-cock into her mouth and sucked. Damn me, I was wanting that to be my own throbbing cock in her hot, young mouth!

And, Meggie was standing there jaybird-naked trying to dry and comb her tangled-blonde hair. That girl might be short and skinny, she might be young and not all that pretty, but damn she had a well-toned body! She opened the door to a lower cabinet and bent over to look in. I wasnt all that tall myself, only 5-foot- 10, but I could have easily reached the shelf myself. Instead, I stood behind her, placed my hands on her slim waist, and lifted her nude ninety-pound, 4-foot-9 body easily. I held her ass against my cock for a few seconds longer. I think she was telling me about how easy it was to fix a meal using the recipe, when my right hand touched her ass and my left hand cupped a tit.

Shed been running and jumping in completions for years. They started at her petite feet and went all the way up to her ass. We reached the kitchen and she searched for the book. I only applied a little pressure, yet the girl moved. Unbelievably, she stepped between my legs and sat on my right leg. She was showing me the recipe and telling me about it. With my right hand on her back, my left hand found her belly. Now I was able to flick it, to tease it, and to bring it to heightened erection. Her legs were spread, leaving the virginal pussy-mound completely exposed. I found the answer as to whether or not her hair color on her head matched the color of her bush. Dime-size pink nipples and quarter-size pale areolas completed the picture. Before I had pushed open the bathroom door, my cock had been lying peacefully dormant inside my jeans. She spoke to put my mind at ease, Oh, dont worry about it Uncle Jake. I should have locked the door when Mom and Dad left to go to the movies. I followed her out into the hallway and watched as she headed for the kitchen. I pulled my finger out of the pussy-hole and moved my hands away from her pussy and tits. I was not prepared when she turned towards the door. They stood up like perky and decorative Christmas-tree ornaments. She could see my discomfort from the mistake I had made. I was playing with my nieces never-before-touched pussy and tits. School Student Pavithra பள்ளி மாணவி பவித்ராஇது கொழும்பில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் நடந்த கதை.2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், நான் பள்ளீயில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதுபவித்ராவை எப்படி ஓத்தேன் என்று சொல்கிறேன். எனக்கு முன் பென்சில் பவித்ரா உக்காருவாள்.நல்ல களையான் முகம்.இது கற்பனைகதை இல்லை.ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உண்மை.என் பெயர் முத்து. ட்வின் டவர் போல் சற்று கூட சாயாத‌கூர்மையான முலைகள். I couldnt even tell if the color of her bush matched the color of her tangled-blonde hair. I now desperately needed to reach down and move it to a more comfortable position inside my pants. Finally, I spoke, Meggie, Im sorry I came in like this. Meggie giggled and replied with humor in her voice, I didnt hear you knocking, but even if I had I dont usually answer the door when Im strip-stark-naked like I am now. I recalled a couple of epithets boys sometimes use when watching girls asses. She reached in, and pulled out a jar of dill pickles. It came to my mind that the pickle looked like a long, curved, green-alien cock. My finger moved in lazy circles inside the warm vaginal cavity. My finger became more aggressive in its exploration. I kissed her head, I kissed her cheek, I whispered into her ear, Meggie, sweetheart, Id better stop. That young girl Meggie, my sweet virginal niece, answered hastily, No!