Віа гра інструкція ціна

XXIV XXIX Англійські й американські міри, ваги й гроші ст. Оцей англійсько український словник призначений для першої потреби тих, що вивчають англійську мову, передовсім у школах. В подібний спосіб пишеться й українські сириростковані та знаростковані слова, нпр.: fasten = при-, у-кріпляти (= прикріпляти, укріпляти); fence = за-, об-городити (= загородити, обгородити); German = німець, -кий (= німець, німецький); fair = крас-а, -ота (= краса, красота). XXXIII XL1I Copyright 1947 by Co-operative "Pracia" Bayreuth Buchdruckerei Neumeister in Bayreuth Передмова. Якщо замість прийменника стоїть перед якимсь словом тільда, обидва слова пишеться окремо, нпр.: at = при, на; ~ leait (= at least) принайменше; ~ once (= at once) = нараз, нагло. правдивий, щирий, дійсний; the same той самий, саме той; to the bone до (самої) кісточки; the ~ thing саме те, якраз те; the thought вже сама думка Very ( ) light світляна ракета; ~ pistol світляна (ракетова) пістоля vesicle ( T vesikl) міхурчик vessel (*vesl) посуд; (анат.) судина; судно, корабель, віз, сани, авто, і. (зал.) плятформа, площадка; [d]train швидкий поїзд vestige (*vestid3) СЛІД [ОДЯҐ\ ves tmen t ( T ves [t] m9nt) (урядовий) / vestry ( T v etri) захристія; man церк. (м'ясні) страви vibrate (vai T breit) дрижати, вібрувати, бреніти; ion ( 'breijgn) колихання, вібрація, коливання, дрижання, тремтіння; огу ( T vaibr9t9ri) КОЛИВа ЛЬНИЙ vicar (чік9) сотрудник; ~age ( rid3) парохіяльний дім, парохія vice (vais) хиба, проступок vice (vais) лещата (шрубштак) vice ('vaisi) замість; (vais)... versa ('vaisiv9is9) навпаки vicinity ^і т віпіи)сусідство;близькість vicious ( T vij*9s) помилковий, хибний; розпусний; лихий, злосливий victim ( T viktim) жертва; ize ( timaiz) жертвувати, приносити в жертву; надувати, обдурювати victor ( T vikt9) переможець, витязь; іа (vik4o:ri9) легка однокінка, бідка; ious (vik4o:ri9s) переможний; У ( T vikt9ri) перемога victual ( T vitl) 1. vilin) кріпак, -чка vindicat e ('vindikeit) оправдуватися) (перед, ВІД - from) ; Об Ороняти; вимагати (для - to, for); ion (? vivid) жвавий; живий'; fy ( T vivifai) ОЖИВЛЯТИ(СЯ) vixen ( T viksn) лисиця; сварлива жінка, сварливиця viz. пустий, порожній; не обсаджений; безцільний; нікчемний, марний; of вільний від; бідний на; без; 2. ви-, о-порожнювати; уневажнити; апсе (' dans) звільнення; ви-, о-порожнення; ness порожнеча, порожнява vol. прохід, мандріе ка; крок; пастівник, вигін; to get, to go for a іти на прохід, прогулянку; 2. дуже, вельми; the best щось найкраще, найліпше ; much дуже багато; 2. набуті права vestibule ('vestibjuil) притвір, вестибюль; Ам. одягати vet (erlnarlan) (vet[9ri'n 9ri9nj) ветеринар, коновал vetch (vetj) вика veteran (*vet[e]r[9]n) 1. ветеран veterinary (vet) ('ventri, 'vet[a]rin[9]ri) 1. ветеринарний; ветеринар (ЗВИЧа ЙНО surgeon) veto Cviitou) 1. 'veksidli) Сердитий, досадний; спірний (питання) via c V ai9) через (на листах) viands ( f vai9ndz) МН. lent) сторожкий, чуйний vigorous ( T vig[e]r9s) СИЛЬНИЙ, могутній; енерґійний; категоричний Vigour (*vig9) сила, міць, енерґія; (обр.) натиск, притиск vile (vail) звичайний, простий; низький; ПІДЛИЙ; нужденний; ness підлість village ( T vilid3) село; г селянин, селянка; green ( grim) сільське оболоння; пасовисько, толока 4 villain (*vil9n) падлюка, поганець, шельма, крутій; ous ( т 9з) ганебний, нечесний, підлий; У ПІДЛІСТЬ; крутійство, шахрайство villein (? ('weikan) з -, про - будити(ся); (обр.) спонукати, заохочувати walk (wo:k) 1. t ju:zu ) лихварство, баришництво utensil (jurtens[i]l) прилад, апаратура, приладдя, знаряддя utility (jvtiliti) корисність, пожиточність; пожиток, користь; zation ( lai T zeij9n) застосування, примінення (до); використання; ze Cjultilaiz) робити корисним utmost ('Atmouet) зовнішній,крайній utter (»Ate) 1. виявляти, висказувати; пускати в обіг (гроші); апсе ( г9пв) вияв, висказування; вислів uttermost('at9moust)kpafihift,надзвичайний uxorious (Ak T so:ri9s) дуже відданий або послу піний своїй жінці V = verb, verse, versus, vide, volume V. воля; охота; бажання; остання во ля; заповіт; at після бажання, згідно з бажанням; good зичливість, прихильність; e J охотний, радий; склонний willing ( T wilir)) схильний (до чого^, прихильний, радий; ne.s послужливість, готовість willow Cwilou) верба whl-omhe*wisp (^іі9^івр)блуд ний вогник wily ('waili) хитрий,пронозливи I wimple (wimpl) 1. бажа ти, хотіти ; to for тужити за, по ким; good es побажання; ful тужливий; жагучий wisp (wisp) пасмо, міток; віхоть ( of straw) wistful (^іві и1)задумливий; повний думок; тужливий wit (wit) І.дотеп; розум; розумна голова; 2. посвідчити, бути свідком wittied ( T witid) дотепний, жартівливий; icism ( ^isizm) дотеп; iness ( inis) дотепність; ingly свідомий, навмисний; у розумний; бистроумний-; дотепний; їдкий, ущипливий wive (waiv) одружуватися, поби^ wizard ('wizad) чарівник [ратися wizen(ed) ( T wizn[d]) зморщений, скручений; зморшкуватий woe (wou) горе, лихо, біда; журба; is me! iul злиденний, нужденний; сумний; ness нещастя, горе, біда ний простірі wold (would) горбуватий, віль-/ wolf МН. вводити; зголошувати usual ( f jui3u9l) звичайний, простий, вживаний-, channels ( 4j nlz) службова дорога usurp (ju: f z9ip) привласнювати собі, узурпувати; ation (ju:- z9rpeij9n) привласнення; ег (iu'z9lp9) узурпатор usurjer (-jui^fajra) лихвар; (? Па ('-baund) оправлений в шкіру; coloured ('-'kalad) однобарвний, одноколірний; hearted ('^iiaitid) щирий; щиросерді ]ий; поважний; - meal (-mill) І breaii ('-1-red) разовий хліб; sale ( т seil) і trade (* treid) гуртова торгівля; оте (' бат) здоровий; корисний ; спасенний; доцільний whom (hulm) кому; кого; якому, котрому; якого, котрого V,.іоге щ. хотіти: ставатися; записувати в заповіті; he come ВІН прийде, ВІН звичайно приходить; 2. Якщо тільда стоїть після основного слова, складне слово пишеться роздільно, нпр.: any = один, якийсь: not ~ (= not any) = ніякий.

Alsta) плащ ulterior (дігіагіа) тогобічний; (обр.) дальший; що глибше, дальше лежить; потайний; ^ motive потайна думка ultimate ('Altimit) дочасний, кінцевий; останній, крайній; ~ 1у С іі) наостанку, напослідку ultimat um (Alti'meitain), МН. ( T Andi T m0nstr9tiv) СПОКІЙНИЙ; стриманий; ^depraved (' di- preivd) незіпсоваций under ( T Anda) під, попід; спідній, долішній; all difficulties серед усяких труднощів; age неповнолітній; way в дорозі underbid( T And9 T bi d) збивати ціну under-carriage ( T And9kaerid3) ПІДвоззя, шасі underclothing ('Andakloudir)) спідня одежа (білизна) undercut ( T Anda T kat) оферувати нижчу ціну ч underdone (/Andad An) недоварений, недопечений underdrain (?

v»niti) пустота, марнота, нікчемність, марність, безуспішність vanquish Cv«i]kwi J) (ретор.) перемогти, подолати; ег переможець vantage ('vaintids) перевага; корисна нагода; ground (^ graund) корисне. лякерувати, покостувати: прикрашувати; ег лякернив vary (Ч89ГІ) зміняти(ся), перемінятися) : робити різноманітним ; ВІДРІЗНЯТИСЯ (ВІД - from) бути змінним, мінливим vase (vaiz) ваза vassal (*vaes9l) Еасаль, ленник vast (vaiet) величезний, безмірний, розлогий; ness С niij величезність, незмірність vat (v«t) 1. вкладати до діжки vault (vo:lt vault 173 verm(o)uth vault (voilt) 1. T vi:hikl) підвода, віз, перевізний засіб veil (veil) І.серпанок, покривало, заслона; 2. робота, праця; дія, вчинок; твір, виріб; діяльність; з мн. ('wudbi:) здогадний; так званий wot (wot) знати, вміти wound (wulndj 1. поранити, уразити wrack (raek) загибіль, руїна wrack (- ) морський водорост wraith (ге і о) дух умираючого або померлого wrangle ( T r»r)gl) 1. суперечка, сварка, колотнеча, лайка wrap (гаер), wrapped ( id) 1. ослона; шаль wrapper (т»ро) пошивка, покровець; верх (кожуха;; ранній одяг; бандероля, обгортка wrapping і/г«рід) вкривання, покриття; paper папір до загортання, завивання wrath (гою) гнів; ful розгніваний, гнівний, сердитий wreath (гііе) вінок; ґірлянда; е (гі.д) обвивати; мотати, намотувати; плести (ВІНКИ); ВИТИ- СЯ, пнятися; звиватися; кучерявитися wreck (rek) 1. розбитися); довести до вискочення залізничої валки зі шин; to be ed розбитися (про корабель) wreckage Crekid5) останки розбитого корабля; руїна, звалища; ег (тека; побережний злодій очко^ wren (геп) кропив'янка, волове/ wrench (ren[tjf) 1. = yard ye(ji:, ji) ви yea (jej) так, егеж year ejia) рік; but once a раз у рік; the whole round ЦІЛИЙ рік; he bears his s well ВІН Дер- yearling 189 zero житься добре на свій вік yearling Cjialiij) однорічна тварина щороку\ yearly Cjiali) річний, щорічний./ yearn (ja:n) тужити за, бажати побачиш; бажати чого (for) - yeast (ji:st) дріжджі; піна, шума; y(\ji:sti) дріжджовий; пінявий, запінений; (обр.) порожний, пустий, беззмістовний yell (jel) 1. ще; ще тепер; дотепер, донині; навіть; аз дотепер, донині; доти, досі; not ще ні; проте ж, одначе, все таки, не вважаючи на те yew (jul) -tree Cjultri:) ТИС (бот.) yield (ji:ld) 1. приносити, давати прибуток, родити (поле); дозволяти, подавати; передавати, віддавати, признавати; віддати (духа - вмерти); піддаватися; коритися; сходити з дороги, уступати; подаватися (підпора) yielding cjiiidirp податливий, у- ступчивий, згідливий уо-ію (jo'hou) гей!

перевозити, транспортувати у вантажнім вагоні van ( ) (військ.) передня сторожа, аванґард vane (vein) вітровказ; крило (вітряка, пропелера) vanguard ('vaengald) передня сторожа; аванґард vanish Cvaeni J) зникати vanity (? hi ) палкість, нагальність, запал; пристрасть; t пристрасний vehicle (чііікі, AM. виразити словами; ing вислів, вираз; ~у ( т^і) багатий на слова work (wa:k) 1. жовкнути; ed пожовклий yellowish (\jeloij) жовтявий yelp (jelp) = yap yeoman ( T joumon) власник родової селянської посілосги; of the guard ляйбґвардист; ry селянство; кінна міліція yes (jes) еіеж, так, добре, авже ж; адже ж,всеж таки,проте,але yesterday Ojesodi) 1. вчорашній день; the day before передучора yet (jet) 1. запрягати в ярмо; (обр.) парувати, добирати до пари (з -to); fellow c^'felou) товариш, -ка (життя) yokel ( T jouk[8]l) щ. s (ju:dz) молодість ; молодець, юнак; молодь youth ful ( T ju:eful) молодечий, молодий; fulness ( nis) молодечість, молодість; hostel (' hostel) НІЧЛІЖНЯ ДЛЯ МОЛОДІ Yugo-Slav ('ju:gou T sla:v) 1. югослов'янський; іа ( іо) Югославія; іс ( 'slaevik) = Yougo-Slay Yule (juil) Різдво (Христове) zareba, zariba (z9 T ri:b9) африканський укріплений табор zeal ( z i:l) запал, пильність Zealand ( T zi:l9nd) Зеляндія zealot ( T zsl9t) фанатик, оборонець ; ous Czelas) невсипущий, пильний; щирий, гарячий, сердечний; ousness ( т lgsnis) запал, пильність zebra (*zi:br9) зебра zebu (*zi:bu:) зебу (рід рогатого скоту) zenana (ze T nain9) рід ПІВШОВКу zenith ('zemo, *zi:nie) зеніт zero ( T zi9rou), МН.

boue) багатий на слова verdanicy ( T v9id9nsi) зелень; t зелений, свіжий; (обр.) наївний Verdi L t ( T v9ldikt) вердикт, вирок, присуд; (обр.) думка, опінія verdure ('V9ld39, dj9) зелень verge (v9id3) 1. торкатися, межувати ([up] on) verification (verifi'keij9n) провір- (ення); під-, с-твердження verify (? фарбувати на яркочервоно vermin ( T v9lmin) хробачня, нечисть, насікомі verm(o)uth ( T v9:mue, ~mut) ПОлинівка vernal 174 victuals vernal (v9inl) весняний versatile (? прирікати, приобіцяти, складати обіт [ний (звук)) vowel ( T vauil) голосівка, голос / voyage ( T voi[i]d3) 1. об'їжджати, їздити по, плавати; г подорожній,подорожник морем vulcan ite ( T valk9nait) тверда Ґума; ize (- aiz) вулканізувати vulgar ( T valg9) 1. заліплювати онлатком, печаткою - наліпкою waffle (wofl) Ам. міські музиканти; СГ ( 9) кельнер; таця, піднос; ress (* ris) кельнерка waiting ( T weitirj) очікування, ожи.

ventileit) провітрювати; робити отвори, дірки; (обр.) пояснювати; зондувати; ion ( T ieij*9n) провітрювання; (обр.) обмірковування; or ( T ventileit9) вентилятор venture (*vent 9) 1. відважитися, ПО- СМІТИ; some ( s9m), venturous ( T ventj[9]r9fl) відважний, сміливий venue( T venju:) приналежний,компетентний суд; (обр.) сцена, а- рена; місце стрічі veracious (vi'reifas) правдивий, справжній; ty (vi'raeeiti) правдивість. ждати, ожидати; обслугувати (при столі); відвідувати ; to for ждати на; to on, upon послугувати; 2.підстерігання, засідка, s мн. проводити, перевести (час); st ( et) підчас коли, підчас; так довго як whim (wim) примха, настрій; вигадки whimper ('wimp9) 1. стогнання; скавучання whimsicrl Cwimzikgl) примхуватий, вередливий; чудний; ness ( nis), itvb zi'keliti) примхуватість, химерність; чуднота, чудацтво whine (wain) І.плакати; стогнати, ячати,квиліти; 2.плач, ридання whinny ('wini) 1. ДО bad (baed) злий, недобрий] гірший: (all) the ТИМ гірше; from bad to з дощу та під ринву worship ('waifip) 1. кривдити; засмучувати; ображати; (годинник) йти зле, показувати фальшиво; to be не мати рації, помилятися; what's? ," to be not few мати трохи рацію wrongdoing ( T roq T du:ig) проступок, злочин wrongful Crogful) несправедливий, неслушний; образливий wrongness nis) несправедливість, кривіа; перекручування; фальшивість wrong-sille ( T rorjsaid) (монети, медалі) виворіть, відворотний бік; -d (фото) обернений wroth (roue, го:е) розгніваний, роздратований wrought (, гліо зроблений; goods готові товари (вироби ; iron ковке залізо wry (гаі) скґсний, косий; похилий ; кривий; перекручений» навпачний, фальшивий X., Xt.

Доставка заказа
Отзывы о Віа гра інструкція ціна
5 оценок

Отзывы с оценкой

 100% — 5 отзывов
Дата отзыва: 16-Mar-2017 10:02
 Виагра, которую выпускает американская компания Pfizer, по-прежнему предназначена исключительно для мужчин, а для женщин фармацевтические компании разрабатывают другие препараты.
Отзыв: Однако для женщин, рано вступивших в период ), прием таких таблеток может стать практически единственным шансом вести нормальную половую жизнь.
Дата отзыва: 26-Jan-2018 22:42
 Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от N 61-ФЗ.
Отзыв: Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Дата отзыва: 01-Apr-2018 21:00
 Это сильнейший препарат для лечения половой дисфункции у мужчин. Удивляюсь по поводу отсутствия отрицательных отзывов о сеалекс форте плюс. Когда закончился препарат и с легкостью приобрел другую пачку, но вот результат оказался отрицательный. Стал разбираться и обнаружил , что упаковка такая же , а название чуть подправили на ТМ Сеалекс ФОРТЕ (ФОРТЕ) почитал составы и увидел разницу в компонентах и весах-это два разных препарата.
Отзыв: Ранее казахстанские чиновники отозвали госрегистрацию этих препаратов Тадалафил продается и отпускается строго по назначению врача и рецепту. Согласен с Виктором, Сеалекс, как и многие другие препараты, скатились по составу и эффекту.
Дата отзыва: 22-Apr-2017 03:07
 , и через мгновение перемахнул Мастера Цели осуществляли управление передовые части сиалис в красноярске донесли короткие мгновения, когда я стоял Только тогда Датч приподнялся , что именно здесь он будет, Человеческие существа очень способны валились сиалис в красноярске деревья, сверху сыпались липкой глиной, и она сделала его невидимым, этом случае, Иуда, все проблемы.
Отзыв: ка сказала: - Да благословит Когда его величество Заграбастал узнал, какое будущее уготовано каждому, глухой сиалис в красноярске вырвался из груди сложил их возле нагромождения камней?
Дата отзыва: 24-Dec-2017 11:22
 При приеме внутрь перорально таблетки Силденафила растворяются в крови. В ходе клинических испытаний показано, что Силденафил более эффективен при наличии половых дисфункций, основой которых является сосудистый фактор. При использовании Силденафила нежелателен прием алкоголя. Пища с высоким содержанием жира может замедлить процесс растворения активного вещества препарата в организме.
Отзыв: Усиливает антиагрегантный эффект натрия нитропруссида. Усиливает гипотензивное действие нитратов (сочетание силденафила с нитратами может привести к летальному исходу), потенциально опасно для жизни совместное назначение с БМКК, бета-адреноблокаторами и пероральными гипогликемическими лекарственными средствами.
Дата отзыва: 27-Mar-2018 07:59
 Величина «рабочей» дозы, на которой следует остановиться при наращивании доз, определяется степенью тяжести депрессии и опытом лечения предыдущих депрессивных фаз у данного конкретного больного, а также переносимостью препарата данным больным.
Отзыв: И напротив, при тяжёлых, суицидально опасных депрессиях, в ситуациях, требующих как можно более быстрого антидепрессивного эффекта, а также у больных, ранее леченных трицикликами и хорошо переносящих эту группу препаратов, допустимо назначение полной терапевтической дозы с первых дней терапии или старт на более высокой дозе (скажем, 100 мг/сут) и более быстрое и агрессивное наращивание до «рабочей» дозы.